Skála Kokrháč

Výrazný skalní útvar v údolí Prunéřovského potoka 2 km severně od obce Prunéřov, leží v nadmořské výšce 480 – 620 m , s výměrou necelých 9 km2. Byla vyhlášena v roce 1990.

Skalnaté rulové svahy v údolí Prunéřovského potoka jsou významným geologickým prvkem střední části Krušných hor s vysokou přírodovědeckou a krajinářskou hodnotou. Útvar je ukázkou selektivního zvětrávání hornin.

Z geologického hlediska je území tvořeno horninami krušnohorského krystalinika zastoupenými drobně až středně zrnitou muskovitickou a dvoj slídovou ortorulou. Ortorula náleží do skupiny tzv. červených rul a v tomto případě odpovídá názvu i načervenalá barva horniny.

Nápadný, stupňovitě rozčleněný skalní hřeben utvářený erozí vodního toku a mrazovým zvětráváním, se nachází ve strmém severním svahu kaňonovitého údolí Prunéřovského potoka. Svah je pokrytý sutí a kamenitými sedimenty.

Vegetaci přírodní památky tvoří druhotná smrčina a ostrůvky boru s vtroušeným dubem a bukem, v jehož bylinném podrostu roste silně ohrožená medvědice lékařská.

Loading