Stanovy spolku

Stanovy spolku Dobrovolníků a ochotníků hradu Hasištejn z.s.

čl. I – Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1. Název spolku: ”Spolek Dobrovolníků a ochotníků hradu Hasištejn  z.s. ” (dále jen ”spolek”);
2. Sídlem spolku: Tkalcovská 1516, Jirkov 431 11
3. Tento spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou a je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách, hnutí a náboženstvích.
4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

čl. II – Účel spolku
Účelem spolku je rozvíjení aktivit při údržbě, sanaci a kulturního rozvoje hradu Hasištejn s důležitým společenským významem v oblasti zachraňování památek v euroregionu Krušnohoří při využívání dotačních titulů.

čl. III – Cíle spolku a předmět jeho činnosti
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
Zajištění sanace a obnovy celého objektu a jeho zachování dalším generacím.
Zapojováním dobrovolníků do akcí. V zájmu spolku bude organizování a zajišťování kulturních a sportovních akcí s cílem podpořit a připomenout nejen historii daného regionu široké veřejnost, ale, které budou plnit i výchovnou a vzdělávací funkci.
Zajištění vydávání drobné odborné literatury o historii hradu Hasištejn a drobných předmětů k jeho propagaci.
Další formy činností a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Loading